پیدا

انی را که عیوبی در مداحی دارند از خواندن برای اهل البیت(ع)نهی نکنید!

درخواست حذف اطلاعات

حکایت انی که در مداحی، عیوبی دارند و توسط اطرافیان از این امر مقدس که قطعا محبوب خدا و اهل البیت(علیهم السلام) است رانده می شوند: آن بلال صدق در بانگ حیّ را "هیّ" همی خواند از نیاز تا بگفتند ای پیمبر نیست راست این خطا اکنون که آغاز بناست ای نبی و ای رسول کردگار یک مؤذن کو بُود افصح بیار عیب باشد اول دین و صلاح لحن خواندن لفظ حی علی الفلاح خشم پیغمبر بجوشید و بگفت یک دو رمزی از عنایات نهفت کای خسان نزد خدا هیّ بلال بهتر از صد حیّ و خی و قیل و قال وا مشورانید تا من رازتان وا نگویم آ و آغازتان گر نداری تو دم خوش در دعا رو دعا می خواه ز اخوان صفا
(مولوی) ???? خدا(ص) افراد عیب جو را نهی می فرمایند و بلال را تشویق می نمایند؛ چراکه همین نزد خداوند مقبول است.